رک فریونی

مزیت بستن رک فریونی

1. استفاده از موازنه با نیاز سردخانه

2. بهبود مصرف انرژی

3. کاهش هزینه های استهکاک

4.راندمان بالای سیستم

5.دوام پایداری فعالیت بالا نزدیک به 100%

6.مناسب برای فروشگاهی بزرگ